กลุ่มงานทันตกรรม

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางสาวอรนิชา เตมียะเสน

ทันตแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

นางสาวจิตรนัยน์ วีระกุล

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางสาวกมนีย์ จันทร์น้อย

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวศิโรรัฐปค์ ทองลือ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางอัญชลี ทรการ

พนักงานช่วยการพยาบาล

นายหยาด วงศ์ละคร

พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาววิลาวัลย์ มังษา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้