กลุ่มงานทันตกรรม

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นายจารุพัฒน์ จุลแดง

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

นางสาวอรนิชา เตมียะเสน

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

.

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวศิโรรัฐปค์ ทองลือ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวณัฏฐกานต์ พงษ์สุวรรณ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางอัญชลี ทรการ

พนักงานช่วยการพยาบาล

นายหยาด วงศ์ละคร

พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาววิลาวัลย์ มังษา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้