งานการพยาบาลผู้คลอด

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางนาตยา ยิ่งยง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด

นางคณัญญา โพธิ์ชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวรื่นฤดี สงวนจิต

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวปณิตา อินทรีมาศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสุชาดา จันทะเสน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางอรุณนีย์ วันลิโก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้