งานการพยาบาลผู้คลอด

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางนาตยา ยิ่งยง

หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด

นางคณัญญา โพธิ์ชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวรื่นฤดี สงวนจิต

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวบัวผัน ศรีบุญเรือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวปณิตา อินทรีมาศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอรุณนีย์ วันลิโก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้