งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางกัลยา ทัดเทียม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นางพานิช มหาชานนท์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกุสุมา ดวนใหญ่

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวารุณี สุระโยธิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนฤมล ขุมเงิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายอเนก รังษี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพรนภา สำเภา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาววาสนา บุตรขัน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางมาริษา เดชหาญ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวชุติมา บุญปลูก

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาววลัยภรณ์ ทรการ

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

นายอภิเดช ศรีบุญเรือง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวจุฑามาศ ใสกระจ่าง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวชนินทรณ์ พิกุลทอง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

IMG_0571

นายอภิชาติ ศรีหวาด

พนักงานบริการ

IMG_0544

นางสาวปิยะนุช ศิริมานพ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวนันทินี ตุ่นอินทร์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวจิระประภา พรประเสริฐ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายนพรัตน์ วงษ์นู

พนักงานบริการ

นายเอกธนัช ปรือปรัก

พนักงานบริการ

นายทัศฏิพล ดวงตะวัน

พนักงานบริการ