งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางกัลยา ทัดเทียม

หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นางพานิช มหาชานนท์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกุสุมา ดวนใหญ่

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวารุณี สุระโยธิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนฤมล ขุมเงิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายอเนก รังษี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพรนภา สำเภา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

.

พยาบาลวิชาชีพ

นางมาริษา เดชหาญ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาววลัยภรณ์ ทรการ

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

นายอภิเดช ศรีบุญเรือง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวจุฑามาศ ใสกระจ่าง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวชนินทรณ์ พิกุลทอง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

.

พนักงานบริการ

นายอภิชาติ ศรีหวาด

พนักงานบริการ

.

พนักงานบริการ

นายนพรัตน์ วงษ์นู

พนักงานบริการ

นางสาวปิยะนุช ศิริมานพ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายเอกธนัช ปรือปรัก

พนักงานบริการ