งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางกัลยา ทัดเทียม

หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นางดวงพร ไชยราช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพานิช มหาชานนท์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกุสุมา ดวนใหญ่

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวารุณี สุระโยธิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนฤมล ขุมเงิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายอเนก รังษี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพรนภา สำเภา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางมาริษา เดชหาญ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาววลัยภรณ์ ทรการ

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

นายอภิเดช ศรีบุญเรือง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวจุฑามาศ ใสกระจ่าง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวชนินทรณ์ พิกุลทอง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายสุนันท์ บุญช่วย

พนักงานบริการ

นายอภิชาติ ศรีหวาด

พนักงานบริการ

นายกิตติศักดิ์ นามบุญเรือง

พนักงานบริการ

นายนพรัตน์ วงษ์นู

พนักงานบริการ

นางสาวปิยะนุช ศิริมานพ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายเอกธนัช ปรือปรัก

พนักงานบริการ