งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางกัลยา ทัดเทียม

หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นางดวงพร ไชยราช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพานิช มหาชานนท์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกุสุมา ดวนใหญ่

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวารุณี สุระโยธิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนฤมล ขุมเงิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายยุคล ชนะสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ วิจาร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาววลัยภรณ์ ทรการ

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

นายอภิเดช ศรีบุญเรือง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวจุฑามาศ ใสกระจ่าง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวชนินทรณ์ พิกุลทอง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายสุนันท์ บุญช่วย

พนักงานบริการ

นายอภิชาติ ศรีหวาด

พนักงานบริการ

นายกิตติศักดิ์ นามบุญเรือง

พนักงานบริการ

นายกิตติชัย มะณี

พนักงานบริการ

นายศุภชัย ชมภูวงศ์

พนักงานบริการ

นายสมเกียรติ สุธาตุ

พนักงานบริการ