งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางกัลยา ทัดเทียม

หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นางดวงพร ไชยราช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพานิช มหาชานนท์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกุสุมา ดวนใหญ่

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวารุณี สุระโยธิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนฤมล ขุมเงิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายยุคล ชนะสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววลัยภรณ์ ทรการ

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

นายอภิเดช ศรีบุญเรือง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวจุฑามาศ ใสกระจ่าง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวชนินทรณ์ พิกุลทอง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายสุนันท์ บุญช่วย

พนักงานบริการ

นายอภิชาติ ศรีหวาด

พนักงานบริการ

นายกิตติศักดิ์ นามบุญเรือง

พนักงานบริการ

นายศุภชัย ชมภูวงศ์

พนักงานบริการ

นายสมเกียรติ สุธาตุ

พนักงานบริการ

นางสาวปิยะนุช ศิริมานพ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายนพรัตน์ วงษ์นู

พนักงานบริการ