โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฎิบัติงานด้านการคัดกรองดูแล และช่วยเหลือสุขภาพจิตในกลุ่มเด็ก

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐น.งานสุขภาพจิ… Read more

ร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่๕ เวลา ๐๗.๓๐น. โรงพยาบาล… Read more

การจัดทำแผนยุทธศาตร์พัฒนาสุภาพ 2565

โรงพยาบาลวังหิน ได้ดำเนินโครงก… Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Care Manager

วันนี้ เวลา 08.30น.โรงพยาบาลวั… Read more

โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้

วันนี้เวลา 09.30น.นายสมาน อารี… Read more

มอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ,surgical mask ให้กับโรงเรียนจำนวนสี่แห่ง

วันนี้เวลา 10.00น. นายแพทย์ธนก… Read more

อำเภอวังหินร่วมใจ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ”

วันอังคารที่ 8 มิ.ย 2564 เวลา … Read more

รประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน

วันที่ 14 พฤษภาค 2564 เวลา 13.… Read more

โครงการจิตอาสา หน่วยอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 พ.… Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

วันที่ 13 พ.ค 64โรงพยาบาลวังหิ… Read more