ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย (Digital Radiography)

Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

นโยบายโรงพยาบาลวังหิน เรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธ… Read more

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

Read more

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได… Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองประปาผิวดิน

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได… Read more

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เครื่อนที่ (Portable)

ประกาศ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง … Read more