ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)