ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ (คปสจ.ศก) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ (คปสจ.ศก) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษพร้อมรับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับ พบส.โซนที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

Related Posts