วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ ๒๑ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐น.นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลวังหิน พร้อมด้วยหัวหน้างานและคณะพยาบาล ได้เข้าร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนสมเด็จย่า) ในการนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นด้านการพยาบาลประจำปี ๒๕๖๕ ได้แก่ ___สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ/ชุมชน ระดับ PCU นางสาวภิญญาภัค บุญยมานุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลวังหิน___สาขาผู้บริหารการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพระดับทุติยภูมินางอุทัย สุคะตะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts