งานการพยาบาล

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางสาวอัทธนียา มารยาท

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานวิจัยและพัฒนา