กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางสาวประกาย หมายมั่น

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นางชลธิชา ศรีวัง

เภสัชกรชำนาญการ

นายพีระพงศ์ ภูบาล

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวรัชนี งามวิลัย

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายปัญญา คำขันธ์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นายสาธิต ธรรมวัตร

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาวแพรวทิพย์ บุราณบริรักษ์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นายวิชวุธ สุพล

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาวภัทราภรณ์ เวชพิทักษ์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นายสมบูรณ์ สาระโท

พนักงานบริการ